Sikkerhet

Sikkerhet er viktig når man driver vår hobby og skal håndtere svartkruttvåpen. Vi forholder oss til DSB, Politi og brannvesen, samt andre instanser ved behov når vi håndterer våre saluttkanoner, musketter og flintlåspistoler. De militærhistoriske foreningene samarbeider om sikkerhet, opptreden og holdninger. Vi har sammen utarbeidet et eget adferd og sikkerhetsreglement, samt at hver avdeling har sitt eget sikkerhetsreglement. Det holdes årlige kurser og vi repeterer dette ved hvert oppdrag. For å kunne håndtere saluttkanon, muskett og flintlåspistol skal man ha nødvendig kunnskap og være en del av et miljø. For å kunne kjøpe og oppbevare krutt må man være medlem av en våpenklubb, Norsk svartkruttunion, samt ha våpentillatelse. Skal man saluttere med kanon, må man søke politi om våpentillatelse på kanonen og oppgi lengde og kaliber (cm diamter) på røret. Man må også vise til nødvendig kompetanse gjennom f.eks sikkerhetskurs iht NoA standard som CAC holder hvert år. Man søker om kjøp og oppbevaring av krutt til politiet i sitt distrikt, og man må ha en godkjent lagringsplass. Ved krutt til eget bruk kan man oppbevare inntil 3 kg svartkrutt i 1 kg`s separate beholdere. Ny våpenlov av juni 2021:

Politidirektoratet viser til anmodning datert 14.02.22 om godkjenning av Norsk Artillerilaugs (NoA) sikkerhetskurs. Direktoratet legger til grunn at kurset holdes som sikkerhetskurs for personer som skal betjene saluttkanoner, og at det omfatter håndtering og bruk av krutt til skyting.

Etter våpenlova av 2021 med tilhørende forskrift omfattes saluttkanoner av definisjonen av skytevåpen, jf. våpenlova § 2 nr. 2 og er løyvepliktige, jf. våpenforskrifta § 2-1

For å kunne erverve saluttkanoner er det et vilkår at søker har gjennomgått sikkerhetsopplæring, jf. våpenforskrifta § 5 – 5.

Politidirektoratet antar at kurs som følger vedlagte kursplan vil være dekkende for å oppfylle forskriftens vilkår til sikkerhetsopplæring for saluttkanoner.

Med hilsen Wemunn Aabø Seniorrådgiver

Se: http://www.dsb.no/no/toppmeny/Publikasjoner/2005/Veiledning/Veiledning-til-forskrift-av-26-juni-2002-nr-922-om-handtering-av-eksplosjonsfarlig-stoff-kapittel-7-oppbevaring/

Regler for saluttering: http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/eksplosiver/Saluttering/

Under kan du se vår soldathåndbok samt vårt sikkerhetsreglement

Link til Soldatbok: Soldatbok 2019

Link til adferdsreglement for historiske foreninger: Adferdsreglement

Andre linker