Odderøyas Venner

Styreleder: Harald Flå.Hjemmeside: http://www.odderoyasvenner.com/ Odderøya er et sentralt område i Kristiansand, og har stor verdi som naturområde og kulturminne. Øyas historie og mange minnesmerker vitner om folkets vilje til å verne landet og friheten. Odderøyas Venner ønsker at øya skal være et fritt område for alle, et sted for livsglede og utfoldelse. På denne bakgrunn vil … Les mer

Kristiansand Forsvarsstiftelse Gimlemoen (KFSG)

Kontaktperson: Lise Daland. Tlf: 911 33 950. Epost: Lise@offisersmessen.noBesøksadresse: Bygning 26, Offisersmessen Gimlemoen (Tidligere Brakke 84)Hjemmeside: http://www.offisersmessen.no/ Kristiansand Forsvarsstiftelse Gimlemoen (KFSG) forestår den daglige driften av Offisersmessen Gimlemoen, på folkemunne også kalt Brakke 84. Offisersmessen er den tidligere messen til Krigsskolen på Gimlemoen, og ligger på høyden over gamle Gimlemoen leir. Etter at den militære aktiviteten gikk … Les mer

HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788

Kontaktperson: Roald Jåsund, Laugs-Secreterer. Tlf: 413 25 001.E-post: laugsecr@online.noBesøksadresse: Bygning 11, Lazareth Høiden, OdderøyaHjemmeside: http://frederikslaug.christianssand.no/ HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788 er en selvstændig, upolitisk, uavhængig oc ideell Orden oc et Laug, hvis ideelle Formaal er at arbejde for Christianssands historiske Befæstningers Bevarelse, herunder at deris Vedligeholdelse skulde blive effektueret paae en nøjagtigt antiquarisk oc pietætsfuld … Les mer

Sjømilitære Samfund, Lokallag Sørlandet

Kontaktperson: fornavn etternavn. Tlf: xxx xx xxxHjemmeside: http://www.sms1835.no/cms/index.php Sjømilitære Samfund, Lokallag Sørlandet skal aktivt bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og anerkjennelse som forsvarsgren. SMS skal gjennom aktivt virke engasjere, først og fremst innad i egne rekker. SMS ønsker å bidra til at offiserene fortsatt skal identifisere seg med sitt yrke, og holdes styrket i troen på … Les mer

Norske Reserveoffiserers Forbund, avd. Kristiansand

Kontaktperson: Rolf-Wiggo Lystad. Tlf: 489 58 201.Besøksadresse: Bygning 11, Lazareth Høiden, OdderøyaHjemmeside: http://www.nrof.no/Lokale-sider/Sorlandet/Kristiansand/ Norske Reserveoffiserers Forbund bygger opp om Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser. Våre medlemmer skal være et viktig bindeledd mellom Forsvaret og samfunnet. NROF ønsker å samle alt reservebefal og stadig tjenestegjørende befal, for å styrke Norges forsvar og fremme forsvarsviljen i det norske … Les mer

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, avd. Kristiansand

Kontaktperson: Oddbjørn Wiggen. Tlf: 932 48 891. Epost: oddbjorn.wiggen@online.noBesøksadresse: Bygning 26, Offisersmessen Gimlemoen (tidligere Brakke 84)Hjemmeside: http://www.kristiansand.nvio.no NVIO avd. Kristiansand er en aktiv lokalforening, som sammen med over 55 andre lokalforeninger i hele landet, er organisert i sentralforbundet Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. Organisasjonen er ideell og upolitisk, og har som målsetting å ta vare på … Les mer

Foreninger i Kristiansand

Christianssand Artillerie Compagnie er en blant mange foreninger og organisasjoner som arbeider for å fremme forsvarshistorien og forsvarsviljen i og rundt Kristiansands-området og på Sørlandet forøvrig. Compagniet har representanter som deltar regelmessig i styrene til flere av foreningene og organisasjonene. Videre deltar Compagniet også jevnlig ved sosiale sammenkomster som avholdes av de forskjellige foreningene og … Les mer

Kristiansand Militære Samfund (KMS)

Kontaktperson: Erling Stausland. Tlf: 913 17 946. Epost: erling.stausland@colorline.noBesøksadresse: Bygning 26, Offisersmessen Gimlemoen (Tidligere Brakke 84)Hjemmeside: http://www.kristiansand-mil-samfunn.com/ Kristiansand Militære Samfund ble stiftet 5. april 1811, og er med det Norges eldste militære forening. KMS er et felles-forum for foreninger og organisasjoner som arbeider for å opprettholde interesse og kunnskaper om Totalforsvaret. Styret er det samme som … Les mer

HV-08 Offisiell Saluttering

Den 17. mai 2007 ble Kristiansand sammen med flere andre festningsbyer igjen satt på det militærhistoriske kartet, da Forsvarssjefen oppnevnte 16 offisielle saluttstasjoner fra Vardøhus i nord til Odderøya i sør, og saluttplikten ble tilbakeført. Saluttstasjonen er lokalisert på Lazareth Høiden, i nord-enden av det tidligere kystfortet på Odderøya og i forlengelsen / sør-enden av … Les mer

Foreningens Styre

  Årsmøtet har konstituert følgende personer til foreningens Styre 2013-2014/2015: Funksjon Navn E-post Telefon Styreleder Ole Morten Meland styreleder@cac-krs.no 916 85 537 Nestleder Ragnar Olsen nestleder@cac-krs.no 412 77 139 Sekretær Marius Kildedal sekretar@cac-krs.no 951 64 068 Kasserer Frode Amundsen kasserer@cac-krs.no 906 56 989 Styremedlem Roger Tvedten styremedlem@cac-krs.no 902 80 360