Kvinners Frivillige Beredskap

Kontaktperson: fornavn etternavn. Tlf: xxx xx xxx
Hjemmeside: http://www.kfb.no/hoved/hovedside.asp

KFB er et samarbeidsorgan for åtte landsomfattende humanitære, kulturelle og faglige organisasjoner. Kvinners Frivillige Beredskap skal organisere, motivere og skolere kvinner til innsats innen totalforsvaret og derigjennom bidra til et mer robust og mindre sårbart samfunn.

Organisasjonen er opptatt av militær beredskap og sammenhengen mellom Forsvaret og det sivile samfunn, og av norsk politikk for fred og sikkerhet. Kvinners rolle og muligheter i Forsvaret er et sentralt tema.

Formålet søkes oppnådd gjennom en omfattende informasjons- og opplæringsvirksomhet rettet mot medlemsorganisasjonene og samfunnet generelt.

KFB arrangerer kurs, konferanser og seminarer. Blant disse vil det årlige «Linderudseminaret» og kursene «Psykisk førstehjelp» og «Finn meg» være de mest kjente. Medlemmene henter også erfaring ved å delta i beredskapsøvelser på nasjonalt, regionalt og lokalt plan.

Organisasjonen utgir tidsskriftet «Trygge samfunn», og er høringsinstans for myndighetene i militære og sivile beredskapsspørsmål.

KFB medvirker aktivt i den forsvars- og sikkerhetspolitiske debatten – nasjonalt og internasjonalt – og har utviklet et nettverk med kvinner knyttet til forsvars- og beredskapsorganisasjoner i Nord-Europa.

Organisasjonen er engasjert i den sivile beredskap på så vel sentralt-, fylkes- og kommunalt nivå, for derigjennom å styrke det sivile samfunns muligheter til å møte krisesituasjoner i et sårbart samfunn der risikoen er tilstede for at naturkatastrofer, terroraksjoner og andre spesielle hendelser kan oppstå. KFB`s nettverk og brede kontaktflate griper helt inn i ethvert lokalsamfunn som kan bli berørt.