HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788

Kontaktperson: Roald Jåsund, Laugs-Secreterer. Tlf: 413 25 001.
E-post: laugsecr@online.no
Besøksadresse: Bygning 11, Lazareth Høiden, Odderøya
Hjemmeside: http://frederikslaug.christianssand.no/

HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788 er en selvstændig, upolitisk, uavhængig oc ideell Orden oc et Laug, hvis ideelle Formaal er at arbejde for Christianssands historiske Befæstningers Bevarelse, herunder at deris Vedligeholdelse skulde blive effektueret paae en nøjagtigt antiquarisk oc pietætsfuld Maade.

Nedenstaaende prioriterede Rækkefølge skal gielde for sligt Arbejde:

  • Odder-Øe Fæstning m/Det Kgl. Quarantæne-Lazareth
  • Frederiks-Holm Fæstning
  • Christians-Holm Fæstning
  • De historiske Skandser: Batterie-Odden, Dybings-Øen oc Galgeberg-Tangen.

Oplysninger om Ovenstaaende skal bringes videre til Christianssand Stads Bestyrelse, antiquariske Møndigheder, Laugets Medlemmer, Byens Borgere oc Almue.

Lauget skal:

  • tilstræbe at de gode Relationer imellem Kongerigerne Danmark oc Norge icke skal forringes, men derimod videreudvickles til bedste for Befolkningen iie de tvende Lande.
  • uddele een Hæderspriis – «Stabukken» kaldet – til en Person udiie Stiftstaden Christianssand, der paa en særdeles fordelagtigt Maade hafuer udmerket siig til Fordel for sin Stad, oc/eller sin Stand.
  • uddele en Gave til den Quinde (af Staden) der føder sine Trillinger udiie Christianssand.
  • ivaretage sine Medlemmers aandelige och lægemlige Vederkvegelse, Ordensherrens, salig Kronprinds Frederiks Liv oc Levneds ærbødige Iakttagelse, samt skabe den fornødne Festivitas ved dertil egnede Leyligheder.