Avduking av Eidsvoll-fullmakten

Gammel tid møtte ny da fullmaktsbrevet til Kristiansands utsendinger til Eidsvoll ble avduket i Rådhuskvartalet.

Det var Arvid Grundekjøn som avduket fullmakten, brevet som byens representanter til Norges første riksforsamling fikk med seg.

Ordføreren siterte også fra brevet, og det på et språk som fikk ham til å drømme litt.

– Dette språket burde virkelig bli gjeninnført i våre kommunale dokumenter, sa han, etter å ha lest følgende for de fremmøtte:

«Med ligesaa underdanig som inderlig Taknemmelighed og Hengivenhed erkjende vi Deres Højheds flammende Iver for vort og Fødelandets Redning. Den Evige velsigne Deres højmodige Bestræbelser! Han lade Dem i et frelset Folks Velsignelser nyde Lønnen for det store Dagværk, De paatager Dem!»

«Vore tvende valgte Medborgere: Hr. Pastor Wergeland og Grosserer Ole Clausen Mørch, som vi have overdraget det hæderfulde Kald, at fremstille sig for Deres Højhed, med de øvrige valgte Landsmænd som Medarbeidere i det viktige Hverv, Nationens Constitution, ville, ved at overlevere Deres Højhed denne vor Fuldmagt, tillige nærmere bevidne Dem vor Ærefrygts Taknemmeligheds Følelser.

Christianssands Domkirke den 4 Marts 1814.»

Takk til Stückleutenant Jan Auby Hagen som utførte oppdraget på en utmerket måte!